VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (dále jen VSP)

I. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.Centrum-zeny.cz  (dále též server).
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma AmiNet s.r.o., s místem podnikání 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 119, IČ: 60708221, evidovaná Městským úřadem Veselí nad Moravou, a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, složení a ostatní údaje uvedené na webových stránkách Centrum-zeny.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Firma AmiNet s.r.o. a jí provozovaný internetový obchod Centrum-zeny.cz, se zavazuje, že svým odběratelům budou dodávat jen zboží, které je v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou Všeobecné smluvní podmínky, Reklamační řád a Ochrana osobních údajů. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ne webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


IV. Místo plnění
Místem plnění je místo, kde prodávající, předá zboží dopravci – přepravní firmě.

V. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


VI. Objednání zboží a uzavření smlouvy
a) Objednávka je kupní smlouvou, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícím.
b) Pro účely kupní smlouvy je závazná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněná na serveru v době odeslání objednávky. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit.
c) Po doručení objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení objednávky, které je následně elektronicky zasláno kupujícímu.
d) Prodávající je po potvrzení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží  v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě.
e) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na serveru v sekci kontakty. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.
f) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že učinil objednávku zboží vyráběného na zakázku. V tomto případě, ale propadá ve prospěch prodávajícího plná částka, kterou kupující předem uhradil za tuto objednávku.
g) Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, kupní smlouva bez dalšího zaniká.

VII. Cena a platba
Ceny uvedené na webových stránkách Centrum-zeny.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si ale vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen způsobených změnou ceny v průběhu dne, chybou administrátora nebo elektronického systému apod. V případě chyby v ceně, bude zákazník o tomto stavu informován před odesláním objednávky. Zboží mu poté bude odesláno pouze v případě, že se změněnou cenou souhlasí.

Zvýší-li se cena již potvrzené objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit, a to bez jakýchkoliv úhrad. Na možnost odstoupení od smlouvy bude kupující v těchto případech předem upozorněn.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

VIII. Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
1. Dodací lhůta je do následujícího pracovního dne od potvrzené expedice ze strany dodavatele.
V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do 14-ti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

4. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

5. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů nepřevezme, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.

a)
UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku, zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na dopravu zboží ve výši Kč 103,- a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 300,-Kč.
Odesláním objednávky zákazník souhlasí s našimi obchodními podmínkami a s uhrazením poštovného a smluvní pokuty v uvedené výši v případě, že zboží nepřevezme z výše uvedených důvodů. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené poštovné a smluvní pokuta), budou po zákazníkovi vymáhány. Zákazník obdrží 3 upozornění na neuhrazené pohledávky. Po neuhrazení pohledávek po třetí výzvě může být pohledávka postoupena k vymáhání třetímu subjektu, popř. může být tato pohledávka prodána.

b) V případě, že kupující požaduje po prodávajícím aby tento opětovně zaslal objednané zboží, uhradí kupující prodávajícímu:
- v případě, že jde o zásilku s fakturovanou částkou za zboží ve výši do 5000,- Kč vč. DPH, zaplatí kupující vždy 120,-Kč za každé opětovné zaslání,
- v případě, že jde o zásilku s fakturovanou částkou za zboží ve výši nad 5000,- Kč vč. DPH, zaplatí kupující vždy 240,-Kč za každé opětovné zaslání.
 

6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu: 
a) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,
b) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.

7. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

8. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, která zároveň slouží jako záruční list.

9. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

10. Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (blíže článek IV. těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 10-ti pracovních dnů od zrušení objednávky  nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.


IX. Dopravní podmínky a poštovné

  Cena dopravy a způsoby úhrad zboží v rámci České republiky 

Cena objednávky, bez dopravy, musí být minimálně 200,-Kč vč. DPH

Zásilky jsou expedovány Českou poštou jako EXPRESNÍ s doručením až do domu!!!
Objednané zboží dodáváme do 24 hodin od potvrzené expedice a to AŽ NA MÍSTO URČENÍ!!!
Pokud nebudete na udané adrese k zastižení, můžete zboží vyzvednout na nejbližší poště. POZOR, doba uložení na poště je 7 kalendářních dnů.

Cena dopravného a balného:
-  při nákupu do 4.999,-Kč vč. DPH ................. 120,- Kč
-  při nákupu od 5.000,-Kč vč. DPH ...............
doprava ZDARMA
-  osobní odběr, podmínkou je platba předem na účet. Vzhledem k nesouhlasu s fašistickou EET hotovost nepřijímáme. ........ doprava ZDARMA


Platba za zboží:
- platba DOBÍRKOU ....................... platí se hotově při převzetí zásilky
- platba BANKOU předem ................ platí se předem na bankovní účet prodávajícího. Zboží se expeduje po připsání částky na účet. Pro platby nad 10.000,-Kč vč. DPH je platba bankou povinná.

Dodací lhůta je do následujícho pracovního dne od potvrzené expedice ze strany dodavatele. V případě, že dodávka zboží by měla být delší než 14 dnů, budeme Vás o tomto informovat. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena k zásilce.


  Cena dopravy a způsoby úhrad zboží v rámci Slovenské republiky  

Všechny zásilky jsou expedovány Českou poštou a následně až na místo určení Slovenskou poštou.
Cena objednávky (bez dopravy) musí být minimálně 500,-Kč vč. DPH - chráníme tím Vaše peněženky.


Platba probíhá zásadně BANKOU předem, popř. je možné si zboží osobně vyzvednout a platit v hotovosti, v tom případě se nepřipočítává dopravné a balné.

Cena dopravného a balného    ..................... 300,- Kč
Neplatí zde poštovné zdarma při nákupu nad 5.000,-Kč.
Zboží se expeduje po připsání příslušné částky na náš účet. Veškeré bankovní poplatky hradí kupující !!!!
Při zadávání příkazu si ověřte, že přesně ta částka, která je uvedena na faktuře bude připsána na účet dodavatele. Pokud tomu tak nebude, budete vyzváni k doplacení příslušné částky.
Platba probíhá na slovenský účet v rámci Slovenska v Eurech. Podklady pro platbu v Eurech na slovenský účet Vám zašleme během 24 hodin od objednání (v pracovní dny).
!!! Po odeslání objednávky NIC NEPLAŤTE a vyčkejte na potvrzení dostupnosti zboží a podkladů k platbě !!!

V případě nedodržení výše uvedených ustanovení a následnému příp. vracení uhrazené částky na Váš účet, popř. doplacení částky na účet dodavatele, hradíte jako odběratel veškeré bankovní poplatky s platbou spojené.

Dodací lhůta je 3-10 dnů podle povahy zboží a jeho stavu na skladě. V případě, že dodávka zboží by měla být delší, budeme Vás o tomto informovat. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! 

Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že tato splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena k zásilce.

Jak je to s DPH ?
Zboží je do Slovenské republiky dodáno za ceny v Kč s DPH.
Pokud má být dodávka zboží uskutečněna bez DPH, je nezbytně nutné splnit následující podmínky:

1.
 při objednání zboží musíte napsat do poznámky, že chcete dodat zboží za cenu bez DPH, popř. musíte tuto skutečnost ihned poslat na e-mail info(zavináč)centrum-zeny.cz !!!
2. ve Vaší registraci musíte uvést své DIČ (bez uvedení proběhne expedice vždy za cenu s DPH)
3. je nutné správnost DIČ doložit kopií registrace u příslušného finančního úřadu na Slovensku zasláním v digitální podobě na náš e-mail info(zavináč)centrum-zeny.cz


Nesplněním kterékoliv z podmínek není možná expedice za ceny bez DPH (a je provedena expedice za plnou cenu s DPH). Při případném vracení DPH platí kupující veškeré bankovní poplatky spojené s touto transakcí.

 X. Odstoupení od smlouvy
a) Podle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku (např. internet) do 14 dní od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.
Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.Toto právo také neslouží jako způsob řešení reklamace vadného zboží (viz Reklamační řád).

b) Spotřebitel nemůže odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv:

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5) na dodávku novin, periodik a časopisů,
6) spočívajících ve hře nebo loterii.

c) Požadavky pro úspěšné uplatnění práva odstoupení od smlouvy:
- výrobek, jehož charakter to vylučuje nesmí být použitý (např. kupujícím vyzkoušené kosmetické přípravky apod.). V ostatních případech nesmí jevit známky užívání a opotřebení.
- výrobek nesmí být poškozený,
- výrobek musí být kompletní (vč. příslušenství, návodu k použití, záručního listu),
- výrobek se vrací nejlépe společně s dokladem o koupi,
- výrobek se vrací včetně původního obalu, který by měl být co možná nejméně poškozený (tedy ve stavu odpovídajícím jeho běžnému porušení při vybalování věci z tohoto obalu),
- o vrácení nás informujte nejlépe písemnou formou, která nejlépe zajišťuje prokazatelnost projevu vůle odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny; kontaktní e-mail: info(zavináč)centrum-zeny.cz
- v odstoupení od smlouvy uveďte vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)
- zboží neposílejte na dobírku, nebylo by přijato; doporučujeme Vám zboží pojistit.
- zboží posílejte nejlépe v dalším vhodném (pevném) obalu.
- zboží uveďte pokud možno do původního stavu. Předejdete tak možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
- náklady na doručení zboží zpět hradí kupující.
- vyplňte vzorový formulář na odstoupení od smluvy, který najdete dole pod Obchodními podmínkami

Zaplacené finanční prostředky budou vráceny na bankovní účet nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení zboží zpět na naši adresu, popřípadě doložíte, že zboží nám bylo odesláno.

d) Pokud hodnota vraceného zboží byla snížena (zejména poškození, zjevné opotřebení, chybějící příslušenství, případně následky použití jako je prach ve vysavači, vousy v zastřihovači apod.), má sice zákazník také nárok na vrácení zboží ve 14-denní lhůtě, ale prodávající je oprávněn vrácenou kupní cenu ponížit o tomu odpovídající přiměřenou částku. Neboli prodávající je povinen v tomto případě zboží také vzít zpět, ale hodnota, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku, bude odečtena od vrácené částky za zboží.  Prodávající má právo na náklady potřebné k uvedení zboží do původního stavu.

e) Zboží, které nebude splňovat vše uvedené podmínky a nebude možné se dohodnout s kupujícím na řešení vzniklého problému, uložíme na naší provozovně. Spotřebitel bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou a bude s ním dohodnut další postup.

f) Ve 14-ti denní lhůtě nelze vrátit použité zboží intimní povahy z hygienických důvodů. Nelze vrátit zboží, které má porušený hygienický obal.

XI. Záruční podmínky
a) Délka záruky na prodávané zboží je uvedena v záručním listě nebo ve faktuře.
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. 
 Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.


c) Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího: AmiNet s.r.o., 696 71  Blatnice p. sv. Antonínkem 119, e-mail: info(zavináč)centrum-zeny.cz
, mobil: 
605 271 393.

d) Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit doklad o nákupu – fakturu a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní.

f) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

g) Detailněji řeší postup reklamace náš závazný
 rekamační řád
.

XII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Centrum-zeny.cz v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. 
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.
 
XIII. Reklamace poškozené zásilky
Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Při poškození zásilky kontaktujte neprodleně přepravce (Česká pošta, PPL) a vyžádejte si sepsání Zápisu o škodě. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

XIV. Puncovní značky

XV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde http://www.centrum-zeny.cz/a-ochrana-osobnich-udaju


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení
a) Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
b) Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.
c) Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako dodací a záruční list, pokud tento není přibalený a potvrzený u zboží již od výrobce. Datum spotřeby je uvedeno na výrobcích.

2. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad a že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. Záruční podmínky
Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Je-li na prodávané věci vyznačena v souladu s právními předpisy lhůta k použití věci (např. potraviny), skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo vyšší mocí (např. živelné události).
V případě reklamace nás nejprve informujte na e-mail info(zavináč)centrum-zeny.cz obratem od nás dostanete informace jak postupovat.
V e-mailu uveďte:
a) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů,
b) pokud možno i číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v informačním e-mailu při objednání zboží a nebo je uvedeno ve výpisu objednávek na www.prirodnileciva.cz po přihlášení.

Reklamované zboží se poté zasílá buď na adresu prodávajícího: AmiNet s.r.o., 696 71  Blatnice p. sv. Antonínkem 119, a to poštou (služba obchodní balík) nebo na adresu, kterou prodávající určí. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato; doporučujeme balík pojistit.

K reklamovanému zboží by měl kupující přiložit kopii faktury nebo záruční list, případně prokázat existenci smlouvy jiným vhodným způsobem. Dále je nutné přiložit podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné uvést i podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě.

4. Povinnosti prodávajícího
a) O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající o výsledku vyrozumí kupujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
b) Prodávající je povinen vydat kupujícímu reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Práva plynoucí ze záruky
a) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu odstranit.
Je-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku, nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu součásti.
Požádá-li kupující o výměnu výrobku a je to úměrné vzhledem k povaze vady, avšak z objektivních důvodů takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit.

b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od smlouvy odstoupit.

c) Jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže výrobek řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující nárok na výměnu výrobku nebo má právo od smlouvy odstoupit.

d) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání řádnému užívání výrobku, má kupující právo na výměnu výrobku, přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo může od smlouvy odstoupit.


6. Definice některých pojmů reklamačního řízení
Přiměřenou slevou z ceny výrobku se rozumí sleva, která procentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady.

Odstoupení od smlouvy je úkon kupujícího, v jehož důsledku smlouva zaniká a kupující má nárok na vrácení plné kupní ceny oproti vrácení výrobku.

Výměnou výrobku se rozumí poskytnutí nového totožného výrobku odpovídajícího kupní smlouvě oproti vrácení původního výrobku kupujícím.

Úměrnost požadavku na výměnu výrobku se posuzuje vzhledem k povaze vady, a její závažnosti, a to v poměru k hodnotě celé věci.

Právo volby je možnost kupujícího zvolit některý z nároků, které jsou dány pro konkrétní druh vady (oprava, sleva, výměna výrobku, odstoupení od smlouvy), přičemž jakmile kupující volbu závazně učiní, nemůže ji jednostranně změnit.

Opětovným vyskytnutím vady po opravě se rozumí situace, kdy se u výrobku potřetí vyskytne shodná vada, na níž se vztahuje záruka.

Větším počtem vad se rozumí situace, kdy se u výrobku vyskytnou nezávisle na sobě tři různé vady, na něž se vztahuje záruka.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 
- Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info(zavináč)centrum-zeny.cz
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
- Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. 
- U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
- Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
- Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
- Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
- V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
- Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 
8. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 30. 4. 2016
Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající zpracovává osobní údaje kupují